Άσκηση Εμβαδόν (2.5 Διαδικασίες- 2.6 Μεταβλητές)

Τι θα εμφανίσει στην οθόνη η παρακάτω διαδικασία αν την καλέσω με: askisi 100 50

Για askisi :α :β
Κάνε "ε :α * β
Δείξε (φρ [ Το εμβαδόν είναι: ] :ε )
Σβγ Στκ
Επανάλαβε 2 [μπ :α δε 90 μπ :β δε 90]
Τέλος