Άσκηση Μεταβλητές (2.6 Μεταβλητές)

Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε εντολή επηρεάζει και αυτές που ακολουθούν. Στη στήλη Τιμή του α  θα γράψετε την τιμή της μεταβλητής α, στη Τιμή του β την τιμή της μεταβλητής β και στη στήλη Οθόνη θα γράψετε ότι εμφανίζεται στην οθόνη (αν εμφανίζεται με την αντίστοιχη εντολή). Αν μια μεταβλητή δεν έχει πάρει τιμή βάλτε - στο αντίστοιχο κουτάκι.

Εντολές Τιμή του α Τιμή του β Οθόνη
ΚΑΝΕ "α 10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :α
ΔΕΙΞΕ "α
ΚΑΝΕ "β 10
ΔΕΙΞΕ :β * :α
ΚΑΝΕ "α :α - 1
ΔΕΙΞΕ (φρ [Το μήκος είναι: ] :α)