Άσκηση Χελώνας (2.4 Δομή Επανάληψης)

α)Τι θα εμφανίσουν στην οθόνη οι παρακάτω εντολές;

Στκ μπ 50 δε 120 μπ 50 δε 120 μπ 50 δε 120

β) Ξαναγράψτε τις εντολές με τη βοήθεια επανάληψης