Άσκηση Χελώνας Τετράγωνο (2.4 Δομή Επανάληψης)

Θέλαμε να γράψουμε πρόγραμμα για την εμφάνιση τετραγώνου με πλευρά μήκους 100 στην οθόνη. Γράψαμε τα 2 προγράμματα (α) και (β) που απολουθούν και έχουν κάποια λάθη.

α)ΣΤΚ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 4 [ΜΠ 90 ΔΕ 100]
β)ΣΤΚ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 4 ΜΠ 100 ΔΕ 90 

i) Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα διορθωμένο έτσι ώστε να μην υπάρχουν λάθη.
ii)Τι είδους λάθη (συντακτικά ή λογικά) υπάρχουν στο πρόγραμμα (α) και τι στο (β) ;
Αιτηολογήστε τις απαντήσεις σας.