Άσκηση Σχεδιασμού Σχήματος (2.4 Ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων)

Να δώσετε τις εντολές για το σχηματισμό του παρακάτω σχήματος:
(Θεωρούμε ότι η χελώνα βρίσκεται κάτω στο κέντρο και κοιτάει προς τον βορρά)