ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

(ALGORITHM) Είναι ένα ακριβές σύνολο οδηγιών που διεκπεραιώνει μία συγκεκριμένη εργασία στον υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής