ΠΥΛΗ

(GATE) Είναι ένα είδος εξοπλισμού που συνδέει ένα ή περισσότερους υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου με ένα μεγαλύτερο δίκτυο ή με το διαδίκτυο.

» Λεξικό Πληροφορικής