ΕΡΓΑΣΙΑ

(TASK) Αναφέρεται σε οποιαδήποτε εφαρμογή/πρόγραμμα τρέχει κάποια στιγμή σε έναν υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής