Άσκηση γράμμα Ε (2.5 Διαδικασίες)

Δίδονται 5 διαφορετικές διαδικασίες:

Ζητείται να εντοπίσετε ποια ή ποιες από αυτές δημιουργούν το παρακάτω σχήμα που μοιάζει με το γράμμα Ε.

Επιλέξτε μόνο μία από τις παρακάτω απαντήσεις α έως ζ.

α) η διαδικασία 1
β) η διαδικασία 2 
γ) η διαδικασία 3
δ) η διαδικασία 4
ε) η διαδικασία 5
στ) Περισσότερες από μία διαδικασίες δημιουργούν το σχήμα. Επιλέξτε εσείς ποιες ακριβώς, για να είναι αποδεκτή η απάντησή σας
ζ) Καμία από τις 5 διαδικασίες