Άσκηση Σπείρα (2.5 Διαδικασίες - 2.6 Μεταβλητές)

Να γράψετε διαδικασία που δημιουργεί σπείρες διαφόρων ειδών όπως αυτή στο σχήμα που φαίνεται δίπλα. Η διαδικασία θα έχει ως εξής:

για σπείρα :μήκοςαρχπλ :βήμα :πλήθοςπλευρών
{εδώ συμπληρώνετε τις εντολές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας}
τέλος
Η παράμετρος :μήκοςαρχπλ δηλώνει το μήκος της αρχικής γραμμής της σπείρας (της πρώτης μικρής γραμμής στο εσωτερικό της.
Η παράμετρος :βήμα δηλώνει το πόσο μεγαλύτερη θα είναι η κάθε επόμενη γραμμή της σπείρας σε σχέση με την αμέσως προηγούμενή της.
Η παράμετρος :πλήθοςπλευρών δηλώνει πόσες γραμμές θα έχει συνολικά το τελικό σχήμα της σπείρας.